قوانین

.تمامی لینک هایی که کوتاه میشوند باید قوانین زیر را رعایت کنند والا تمامی عواقبش برعهده کوتاه کننده لینک میباشد و لینک های ساخته شده و حساب مورد نظر حذف خواهند شد.

  • تمامی لینک ها باید مطابق قوانین کشور عزیزمان جمهوری اسلامی  ابران باشند
  • کوتاه کردن لینک سایت های فیلتر و غیر قانونی و همچنین حساب فرد حذف خواهند شد
  • استفاده از ادرس های کوتاه شده در سایت های غیر قانونی غیر مجاز می باشد

 

در تمامی مواردی که فرد قوانین را رعایت نکند هم لینک و هم حساب شخص چه دارای اشتراک باشد یا نه حذف خواهد شد و در صورت بروز مشکل به مراجع مربوطه ارجاع داده خواهد شد.